UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                      VANREDAN STUDIJ!!!

U SARAJEVU

                     O B A V J E Š T E N J E

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA II CIKLUS STUDIJA ZA AKAD. 2016./17. GOD., OBAVIĆE SE OD

17.10.- 24.10.2016. GOD. U VREMENU OD 12.00-14.00 SATI.

ZA UPIS JE POTREBNO SLJEDEĆE:

  1. 2 SLIKE (4 X 6 cm)

  1. INDEX I UPISNI MATERIJAL

         ( MOŽE SE DOBITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI-CIJENA 30KM                                    

     -UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. LJEKARSKO UVJERENJE IZDATO OD STRANE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA (ULICA PATRIOTSKE LIGE 36, NALAZI SE NA POLA PUTA IZMEĐU STADIONA KOŠEVO I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA)
  1. UPLATA 1.100,00 KM NA IME UPISNINE ZA I SEMESTAR AKAD. 2016./17.                

                 (UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 5,00 KM NA IME OSIGURANJA STUDENTA AKAD.2016./17.

   (UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

      

  1. UPLATA 20,00 KM NA IME KORIŠTENJA BIBLIOTEKE AKAD.2016./17.

       (UPLATNICA SE DOBIJE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 10,00 KM NA IME KORIŠTENJA ISSS U AKAD.2016./17.

             (UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 10,00KM NA IME RAZVOJA 1SSS U AKAD.2016./17.

(UPLATNICA SE DOBIJE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

SVI OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO, INAČE NEĆE BITI PRIMLJENI.

ZA SVA EVENTUALNA PITANJA I POMOĆ PRI POPUNJAVANJU, OBRATITE SE STUDENTSKOJ SLUŽBI. NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ!!!!!

STUDENTI SU SE NA SVIM UPLATNICAMA DUŽNI POTPISATI, UPISATI DATUM I SVRHU UPLATE, PRIMAOCA UPLATE, TE PREDATI ORIGINALNU UPLATNICU.

STUDENTI STRANI DRŽAVLJANI PRI UPISU MORAJU PREDATI MOLBU ZA NOSTRIFIKACIJU UZ SVE POTREBNE DOKUMENTE ZA ISTU.

SUBOTA 22.10.2016. JE RADNI DAN.

17.10.2016.                                                     STUDENTSKA SLUŽBA