UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Meliha Rušidović, dipl.med.sestra, branit će Magistarski rad pod naslovom:

„Kvalitet zdravlja pacijenata s tuberkulozom, cilj savremene rehabilitacije“,

dana 14. 11. 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.

Magistarski rad je dostupan javnosti sedam dana prije odbrane u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.