UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Broj: 04-7-1325/16
Sarajevo, 12.10.2016.

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata

Mr.sci. MIRELE BADURINE, zaposlena u BHIDAPA (Bosansko-hercegovačka Integrativna dječja i adolescentna Asocijacija)

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Privrženost i rezilijentnost kao odrednice zdravlja djece i mlađih adolescenata sa stajališta geštalt psihoterapije
KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Enedina Hasanbegović-Anić, vanredni profesor za oblast „Zdravstvena i klinička prihologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Članovi:

1. Dr. Gordana Buljan Flander, mentor i član – vanredni profesor Kliničke i zdravstvene psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku,

2. Dr. Emira Švraka, član – vanredni profesor za oblast „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGIRANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od od 09,00-15,00 od 12.10.2016. do 11.11.2016. godine.