UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Faruk Duganhodžić, BA Radioloških tehnologija branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Prednosti i nedostatci kompjuterizirane tomografije kod akutnog abdomena u odnosu na standardnu radiografiju“

dana 30. 09. 2016. godine, u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.