UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Nejla Čolić, BA Radioloških tehnologija branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Komparacija klasične i digitalne metode kod traume
torakalnih organa“

dana 30. 09. 2016. godine, u 11.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.