UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Merisa Repeša, BA Radioloških tehnologija branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Komparacija rezultata mjerenja ugrađenog zubnog implantata na CONE BEAM kompjuterizirenoj tomografiji sa dimenzijama
proizvođača implantata“

dana 30. 09. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.