Konkurs za izbor stručnog saradnika

///Konkurs za izbor stručnog saradnika

Konkurs za izbor stručnog saradnika

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

objavljuje

K O N K U R S

za izbor stručnog saradnika

U skladu sa Sporazumom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu čije zapošljavanje finansira Federalni zavod za zapošljavanje, Fakultet zdravstvenih studija raspisuje konkurs za poziciju Stručni saradnik/saradnica za opće i pravne poslove.

 

USLOVI:

– VSS/ I i/ili II ciklus studija, završen Pravni fakultet,

– poznavanje rad na računaru,

– poznavanje jednog stranog jezika,

– jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

UZ PRIJAVU NA KONKURS, KANDIDATI PRILAŽU:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih,
  2. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
  3. Biografiju,
  4. Diplomu Pravnog fakulteta (VSS) ili Diplomu o završenom I i/ili II ciklusu sa Dodatkom diplomi i Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta za VSS,
  5. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika,
  6. Dokaz o jednoj godini radnog iskustva na pravnim poslovima,
  7. Drugu relevantnu dokumentaciju.

Pravo prijave na Konkurs/natječaj imaju osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih Federacije Bosne i Hercegovine,  što kandidati trebaju potvrditi dokumentacijom.

Dokumenti se prilažu u originalu ili u formi ovjerenih kopija ne starijih od šest (6) mjeseci.
Dokumenti predati na konkurs se ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne razmatraju.
Prijave na konkurs sa dokumentima dostavljaju se poštom na adresu Fakulteta, Bolnička 25, 71 000 Sarajevo, uz naznaku „PRIJAVA NA KONKURS“.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu.

2018-12-07T15:27:53+00:0007. dec, 2018.|Categories: Konkursi|