Na osnovu saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu  raspisuje se:

KONKURS

za izbor nastavnika i saradnika

na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

I   Izbor nastavnika u sva nastavna zvanja

  1. Predmet: „Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji“………………………………(1 izvršilac)

 

II   Izbor saradnika u zvanju višeg asistenta

  1. Oblast: „Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji“……………………………(1 izvršilac)

 

Kandidati za izbor u akademska zvanja dostavljaju:

  • Prijavu za koje mjesto nastavnika konkurišu uz obavezu da naznače zvanje za koje se prijavljuju, u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom. U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju;
  • Biografiju/CV u printanoj i elektronskoj formi,
  • Bibliografiju (priložiti: radove, udžbenike, knjige, monografije i dr.) u printanoj i elektronskoj formi,
  • Dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno/nastavno-umjetničko zvanje docenta u skladu sa Zakonom i Statutom.
  • Ovjerene kopije diploma (visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu), (tačka I)
  • Ovjerene kopije diploma fakulteta – studija koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu, (tačka II)
  • Dokaz o prethodnom izboru u zvanje (tačka II)

Uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu, čiju ispunjenost kandidati obavezno potvrđuju dokumentacijom ovisno o zvanju za koje se prijavljuju.

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju originalni izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ili ovjerene kopije navedenih dokumenata.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ul. Bolnička 25, putem pošte (sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.