UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

da će se u ponedeljak 24. 10. 2016. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održati odbrana Doktorske disertacije:

Mr.sc. Fuad Julardžija, branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Dijagnostički značaj difuzijske sekvence u pregledu pankreasa
magnetnom rezonansom“

sa početkom u 11.00 sati

Doktorska disertacija će biti dostupna javnosti u roku predviđenim za objavu odbrane doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.