UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Mirsada Čustović, dipl.med. sestra, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Monitoring u tretmanu pacijenata sa aneurizmom i neaneurizmatskim subarahnoidalnim krvarenjem sa aspekta zdravstvene njege i terapije“

dana 29. 09. 2016. godine, u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.