UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Emina Hasić, BA Zdravlja i ekologije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Ishrana dijabetičara na području općine Kiseljak“

u 27. 09. 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.