UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Ajla Berilo, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Riziko faktori za kardiovaskularna oboljenja u radno aktivnoj populaciji na području Kantona Sarajevo“

dana 27. 09. 2016. godine, u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.