UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Zineta Selmani, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Evaluacija imunoturbidimetrijske metode za određivanje D-dimera na
analizatoru BCS-u“

dana 27. 09. 2016. godine u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.