UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Mersiha Mušanović, BA radioloških tehnologija branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Radiografija pluća prije i poslije aplikacije citostatika“

dana 25. 10. 2018. godine, u 15.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.