Na osnovu članova 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, br: 04-1-1419/18 od 13.09.2018. godine , Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA
FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Dekan Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu se bira za mandatni period od četiri (4) godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
Uvjeti koje kandidat za izbor dekana mora ispunjavati:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu ili da je iz reda akademskog osoblja u nastavnom zvanju koje je u radnom odnosu u ustanovi koja predstavlja nastavnu bazu za Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa važećim Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, i ima izbor u zvanje na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu;
– da je izabran u nastavno-naučno zvanje na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu u skladu sa članom 93. stav (2);
– da nije član Upravnog odbora Univerziteta, niti politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
– da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak.
Uz prijavu na Konkurs, kandidat dostavlja:
1. biografiju (CV), potpisanu od strane kandidata;
2. opis naučnog i stručnog rada;
3. program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma);
4. uvjerenje o državljanstvu BiH;
5. odluku o posljednjem izboru u zvanje;
6. uvjerenje o radnom odnosu na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu sa punim radnim vremenom ili uvjerenje o radnom odnosu u ustanovi koja predstavlja nastavnu bazu za Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu u skladu sa važećim Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo;
7. potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe ili notara kojom kandidat potvrđuje:
– da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
– da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.
Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu Oslobođenje, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpuna i neblagovremena prijava se neće uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova kandidati su dužni dostaviti na protokol Fakulteta zdravstvenih studija ili preporučenom poštom na adresu:
Fakultet zdravstvenih studija
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička 25, Sarajevo
Sa naznakom:
„Komisija za provođenje konkursa za izbor dekana
Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
(Za Komisiju – ne otvaraj)“