UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Selma Komić, BA Radioloških tehnologija branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Kontrola kvaliteta (QA) na linearnom akceleratoru u odnosu na
kontrolu kvaliteta (QA) na telekobalt mašini“

dana 23. 09. 2016. godine, u 11.30 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.