Konkurs za izbor nastavnika – 0oktobar 2018

///Konkurs za izbor nastavnika – 0oktobar 2018

Konkurs za izbor nastavnika – 0oktobar 2018

Na osnovu saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu raspisuje se:

KONKURS
za izbor nastavnika i saradnika
na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

I Izbor nastavnika u sva nastavna zvanja
1. Predmeti: „Menadžment u zdravstvenoj njezi“, „Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti“, „Zdravstveno i ekološko zakonodavstvo“ i „Sistemi zdravstvene     zaštite“……………………………………………………………………………………………….(1 izvršilac)
2. Oblast: „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“ ……………………………………………….(1 izvršilac)
3. Oblast: „Okupaciona terapija“ i predmet: „Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji“…………………………………(1 izvršilac)
4. Predmeti: „Tehnike u mamografiji“ i „ Kontrola kvaliteta rada u radiodijagnostici“………………….(1 izvršilac)

II Izbor saradnika u zvanju asistenta
U skladu sa Odlukom s 15-e sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu od 31.01.2018. godine (36+), izbor saradnika u zvanju asistenta:
1. Oblasti: „Zaštita i njega individualnog zdravlja“, „Zaštita i njega zdravlja porodice“, „Zaštita i njega zdravlja zajednice“ i „Sistemi zdravstvene zaštite“…………………………………………………….(1 izvršilac)

Kandidati za izbor u akademska zvanja dostavljaju:
– Prijavu za koje mjesto nastavnika konkurišu uz obavezu da naznače zvanje za koje se prijavljuju, u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom. U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju;
– Biografiju/CV u printanoj i elektronskoj formi,
– Bibliografiju (priložiti: radove, udžbenike, knjige, monografije i dr.) u printanoj i elektronskoj formi,
– Dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno/nastavno-umjetničko zvanje docenta u skladu sa Zakonom i Statutom.
– Ovjerene kopije diploma (visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu), (tačka I)
– Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta – odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu, (tačka II)
– Izvod iz evidencije nezaposlenih Federacije Bosne i Hercegovine prije zaključenja Sporazuma o sufinansiranju, odnosno prije 05. 10. 2017. godine. (tačka II)
Uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu, čiju ispunjenost kandidati obavezno potvrđuju dokumentacijom ovisno o zvanju za koje se prijavljuju.
Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju originalni izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ili ovjerene kopije navedenih dokumenata.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ul. Bolnička 25, putem pošte (sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

2018-10-06T14:19:45+00:0006. okt, 2018.|Categories: Konkursi|