UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Nail Džido, BA Radioloških tehnologija branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Komparacija T1 tir i T2 tirm sekvence, kod snimanja djece
magnetnom rezonancom“

dana 23. 09. 2016. godine, u 10.30 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.