UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Ibrahim Stiglić, BA Radioloških tehnologija branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Analiza i mogućnosti smanjenja doza za pacijente pri
kompjuterizovanoj tomografiji“

dana 23. 09. 2016. godine, u 08.30 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.