UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

VAŽI  ZA  VANREDI  STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        KLINIČKA IMUNOLOGIJA I IMUNOGENETIKA

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:26.09.2018.u 15.15 sati  

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

18.09.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA