UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Nedim Čengić, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Učestalost kliconoštva Staphylococcus aureus kod osoba koje rade sa hranom“

dana 21. 09. 2016. godine, u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.