UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

 

VAŽI  ZA  VANREDNI STUDIJ – DOBOLONJA 

O B A V J E Š T E NJ E

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        KLINIČKO PSIHOLOŠKI RAD SA OSOBAMA SA SENZORNIM OŠTEĆENJEM

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:18.09.2018.u 14.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  U CENTRU ZA SLUŠNU REGABILITACIJU.

10.09.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA