Konkurs za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta

///Konkurs za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta

Konkurs za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu od 09. 07. 2018. godine, raspisuje se:

KONKURS

za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Oblast:  „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ …………………………………………(1 izvršilac)

Kandidati za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta dostavljaju:

  • Svojeručno potpisanu prijavu uz obavezu da naznače zvanje za koje se prijavljuju, u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom. U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju;
  • Biografiju/CV,
  • Ovjerene kopije diploma (visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu),
  • Bibliografiju (priložiti: radove, udžbenike, knjige, monografije i dr.),
  • Dokaz o prethodnom izboru u zvanje asistenta.

Napomena: Biografiju/CV i bibliografiju treba dostaviti i u elektronskoj formi.

Uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu, čiju ispunjenost kandidati obavezno potvrđuju dokumentacijom ovisno o zvanju za koje se prijavljuju.

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju originalni izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ili ovjerene kopije navedenih dokumenata.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ul. Bolnička 25, putem pošte (sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

2018-09-12T14:18:29+00:0011. sep, 2018.|Categories: Konkursi|Tags: , |