UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Lidija Atagić, dipl.ing.med.rad, branit će Magistarski rad pod naslovom:

„Odnos električnog potencijala i kvaliteta CT slike kod prikaza ortopedskih implantata na Multi-Slice Computer Tomography aparatu“,

dana 17. oktobra 2016. godine, u 11.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.

Magistarski rad je dostupan javnosti sedam dana prije odbrane u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.