UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Aldijana Dautbašić, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Serumska koncentracija TSH, FT3 i FT4 pri laboratorijskoj dijagnostici hipertireoidizma“

dana 20. 09. 2016. godine u 11.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.