UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Luka Gabrić, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Evaluacija kinetičke metode za određivanje laktat dehidrogenaze na
analizatoru Selectra“

dana 20. 09. 2016. godine u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.