UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Nadira Boloban, BA Fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Procjena efekta balneoterapije na smanjenje bola pacijenata
sa osteoartrozom kuka“

dana 20. 09. 2016. godine, u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.