Predstavnici Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Fatima Jusupović, dekanesa, doc. dr. Arzija Pašalić, prodekanesa za I ciklus studija i doc. dr. Bakir Katana, prodekan za finansije i razvoj su od 27. – 30.06.2018. godine boravili u Osijeku, Republika Hrvatska. U tom periodu su potpisani sporazumi o saradnji s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku kojeg zastupa dekan, prof. dr. Aleksandar Včev, zatim s Prehrambeno – tehnološkim fakultetom Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku kojeg zastupa dekan, prof. dr. Jurislav Babić i sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije kojeg zastupa direktor, Zlatko Pandžić, dipl. oecc. Saradnja između navedenih ustanova će se odvijati u sljedećim oblicima:
– razmjena i edukacija nastavnika, stručnog i obrazovnog kadra i studenata,
– zajednički naučnoistraživački projekti,
– stručna usavršavanja i kontinuirane edukacije,
– realizacija nastavno-obrazovnog programa i
– razmjena stručnih i naučnih dostignuća, publikacija i stručne literature.