UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                         REDOVAN STUDIJ!!!

U SARAJEVU

                   

  O B A V J E Š T E N J E

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA ZA AKADEMSKU 2016./17. GODINU, OBAVIĆE SE OD

01.- 22.09.2016. GODINE U VREMENU OD 12.00-14.00 SATI.

ZA UPIS JE POTREBNO SLJEDEĆE:

  1. 2 SLIKE (4 X 6 cm)
  1. INDEX I UPISNI MATERIJAL

         ( MOŽE SE DOBITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI UZ DOKAZ O UPLATI                                    

       30.00KM -UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

    

  1. LJEKARSKO UVJERENJE IZDATO OD STRANE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA (ULICA PATRIOTSKE LIGE 36, NALAZI SE NA POLA PUTA IZMEĐU STADIONA KOŠEVO I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA)
  1. UPLATA 100 KM NA IME PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA 2016./17.GOD              

                     (UPLATNICA SE DOBIJE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI),

-PLAĆANJA SU OSLOBOĐENI DJECA ŠEHIDA I PALIH BRANITELJA I DJECA BEZ OBA RODITELJA – („Sl.novine Kantona Sarajevo“, broj 19/09, 31/12, 36/12, 4/15 i 15/15) – DONIJETI DOKAZ!!!!)

  1. UPLATA 5 KM NA IME OSIGURANJA STUDENTA U AKAD.2016./17.GODINI

   (UPLATNICA SE DOBIJE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)      

  1. UPLATA 20 KM NA IME KORIŠTENJA BIBLIOTEKE U AKAD.2016./17.GODINI

               (UPLATNICA SE DOBIJE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 10 KM NA IME IZDAVANJA UVJERENJA U AKAD.2016./17.GODINI

         (UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 10 KM NA IME KORIŠTENJA ISSS-a U AKAD.2016./17.GODINI

       (UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 10 KM NA IME RAZVOJA ISSS-a U AKAD.2016./17.GODINI

       (UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. 1 SLIKA (4×6 cm) ZA IZRADU STUDENTSKE AKREDITACIJE (NA POLEĐINI SLIKE NAPISATI IME I PREZIME I STUDIJ KOJI SE UPISUJE) POTREBNE ZA PRISUSTVO PREDAVANJIMA I VJEŽBAMA

SVI OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO I ŠTAMPANIM SLOVIMA, INAČE NEĆE BITI PRIMLJENI. ZA SVA EVENTUALNA PITANJA I POMOĆ PRI POPUNJAVANJU, OBRATITE SE STUDENTSKOJ SLUŽBI. NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ!!!!.

                  STUDENTI STRANI DRŽAVLJANI, PO ODREDBAMA IZ KONKURSA,

                   MORAJU IZVRŠITI NOSTRIFIKACIJU STEČENOG OBRAZOVANJA

                 KAO USLOV ZA UPIS.

STUDENTI SU SE NA SVIM UPLATNICAMA DUŽNI POTPISATI, UPISATI DATUM I SVRHU UPLATE, PRIMAOCA UPLATE, TE PREDATI ORIGINALNU UPLATNICU.

 

29.08.2016.                                                                 Šef Studentske službe

                                                                             Mr.sci. Smajović Munib, dipl.ing. s.r.