Dana 04.07.2018. godine predstavnici Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Fatima Jusupović, dekanesa i doc. dr. Arzija Pašalić, prodekanesa za I ciklus studija su potpisali sporazum o saradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove koju zastupa Anis Ajdinović, direktor. Saradnja između navedenih ustanova će se odvijati u sljedećim oblicima:
– razmjena stručnog i obrazovnog kadra,
– realizacija naučno-nastavnih planova i programa prvog i drugog ciklusa studiranja,
– stručna usavršavanja i kontinuirane edukacije i
– razmjena publikacija i stručne literature.