Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

objavljuje
KONKURS
za izbor nastavnika

Izbor nastavnika u sva nastavna zvanja:

1. Oblasti: „Kineziologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“
……………………………………………………………(1 izvršilac, sa punim radnim vremenom)

2. Predmet: „Zdravstvena njega u neurologiji“
………………………………………………….(1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena do 50%)

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 89. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13, 13/15) i člana 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, uz dokumentaciju koju kandidati prilažu kao dokaz da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, kandidati prilažu u skladu sa članom 164. Statuta Univerziteta u Sarajevu:

a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor (u printanoj i elektronskoj formi),
b) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
c) listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove,
d) dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno/nastavno-umjetničko zvanje docenta u skladu sa Zakonom i Statutom,
e) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,
f) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje.

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija) i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija ne starija od šest (6) mjeseci).

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu, kako slijedi:
docent: naučni stepen doktora u oblasti za koju se bira, najmanje tri naučna rada iz oblasti u koju se bira objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti;
vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti u koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija;
redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova iz oblasti u koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama, sve nakon stjecanja zvanja vanrednog profesora, te mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.
Kandidati koji se prijavljuju za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavno zvanje dužni su da u svojoj prijavi naznače za koje zvanje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom.

Dokumenti se prilažu u originalu ili u formi ovjerenih kopija.
Dokumenti se ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne razmatraju.
Prijave na konkurs sa dokumentima dostavljaju se poštom na adresu Fakulteta, Bolnička 25 uz naznaku „PRIJAVA NA KONKURS“.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu.