UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Lejla Mujezinović, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Incidenca kardiovaskularnih riziko-faktora u populaciji zdravstvenih radnika sarajevskog Kantona“

dana 13. 07. 2016. godine, u 11.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.