UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Milica Dukić, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Znanje, stav i ponašanja trudnica kao riziko faktor za
prijevremeni porođaj“

dana 24. 06. 2016. godine, u 14.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.