UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Samir Tatarovac, BA radioloških tehnologija branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Optimizacija doze zračenja na standardnoj radiografiji kod snimanja
lumbalne kičme“

dana 24. 06. 2016. godine, u 08.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.