UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Nirmela Pačo, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Određivanje katalitičke aktivnosti amilaze kinetičkom metodom na analizatoru Arhhitect ci8200“

dana 21. 06. 2016. godine u 13.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.