UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Nihad Kadrić, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Određivanje troponina T na analizatoru COBAS 601“

dana 21. 06. 2016. godine u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.