UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Vedran Hadžiahmetović, BA Fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Analiza postignutih rezultata rehabilitacije pacijenata sa cerebrovaskularnim inzultom u odnosu na stranu lezije“

dana 20. 06. 2016. godine, u 13.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.