UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Anela Berilo, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Određivanje katalitičke aktivnosti lipaze kinetičkom metodom na analizatoru
Vitros 5600“

dana 22. 06. 2016. godine u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.