UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU
 

OBAVJEŠTAVA

da će se u petak 15. 07. 2016. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održati odbrana Doktorske disertacije:

• Mr.sc. Lejla Hasanbegović, branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Procjena analitičkih karakteristika određivanja tumorskog markera HE4 i utvrđivanje referentnog intervala kod ženske populacije Kantona Sarajevo“

sa početkom u 13.00 sati

Doktorska disertacija će biti dostupna javnosti u roku predviđenim za objavu odbrane doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.