UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Edina Alispahić, BA zdravlja i ekologije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Znanje o ishrani i stanje uhranjenosti pacijenata liječenih
u Domu zdravlja Ilijaš“

u 03. 06. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.