UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Šejla Hadžić, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Analiza nastavnog plana i programa predmeta Unapređenje zdravlja i
zdravstveno obrazovanje na Fakultetima zdravstvenih studija u F BiH“

dana 24. 05. 2016. godine, u 11.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.