UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Selma Nikšić Škobalj, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Znanje, stav i ponašanje mladih u odnosu na zdravlje i vodeće
faktore rizika“

dana 25. 05. 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.