UPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS U PRVU GODINI PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITET U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA  U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI – II UPISNI ROK

Upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija obavit će se u periodu od 28. 09. – 06. 10. 2022. godine u terminu od 10:00-13:00 sati u prostorijama Studentske službe Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija.

Pilikom dolaska na Fakultet, kandidati su dužni strogo poštovati higijensko-epidemiološke mjere.

Prilikom upisa kandidati su obavezni predati sljedeće dokumente:

Tabela 1
OBAVEZNI DOKUMENTI
1.Prijava za upis koju će kandidat/kandidatkinja isprintati sa svog profila koji je kreirao/kreirala prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba
2.Upisni materijal
3.Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
4.Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole
5.Tri fotografije za indeks- Dimenzije 4×6
6.Izvod iz matične liste rođenihOriginal ili ovjerene kopiju ne stariju od 6 mjeseci
7.Uvjerenje o državljanstvu
8.Drugu relevantnu dokumentaciju kojom su ostvareni dodatni bodovi propisani kriterijima Konkursa za upis.

Prilikom upisa kandidati su obavezni predati dokaze o izvršenim uplatama (uplatnice), kako slijedi:

Tabela 2
UPLATNICE
1.Upisnina

Uplaćuju svi kandidati

 Primjer uplatnice
2.Školarina – 1. rata

Uplaćuje Redovni – samofinansirajući studij

Primjer uplatnice
3.Uplata za korištenje biblioteke Primjer uplatnice
4.Uplata za  korištenje informacionog sistema – Primjer uplatnice
5.Uplata za razvoj  informacionog sistema Primjer uplatnice
6.Upisni materijal Primjer uplatnice

NAPOMENA: Vezano za uplate na ime Osiguranja studenata za  kandidate koji su stekli pravo na upis u I godinu I ciklusa studija će biti blagovremeno informisani.

U slučaju da kandidat/kandidatkinja iz objektivnih razloga (bolest, samoizolacija, i sl.) ne mogu fizički pristupiti upisu u navedenim terminima, dužni su periodu od 28. 09. – 06. 10. 2022. godine dostaviti na e-mail adresu: info@fzs.unsa.ba skeniranu i potpisanu prijavu za upis koju će kandidat/kandidatkinja isprintati sa svog profila koji je kreirao/kreirala prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba i uplatnice naznačene u tabeli broj 2, kao i relevantnu potvrdu o uzroku nemogućnosti dolaska na upis (ljekarko uvjerenje i sl.)

Originalnu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti do početka nastave Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija.

LJEKARSKI PREGLED

Ljekarski pregled za kandidate koji su stekli pravo na upis u prvu godini prvog ciklusa studija će se obaviti u JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata uz obavezno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

Uvjerenja o ljekarskom pregledu, kandidati su dužni dostaviti Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija, u prvoj sedmici oktobra tekuće godine.

Ukoliko kandidati ne pristupe upisu u periodu od 28. 09. – 06. 10. 2022. godine, smatrat će se da su odustali od upisa na Fakultet zdravstvenih studija.