UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Asad Kalač branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Posljedice ekoloških katastrofa širih razmjera“

13. 07. 2022. godine, u 09.00 sati u putem online platforme Microsoft Teams.