UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Lejla Bajraktarević branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Uticaj neinformiranosti na prehrambene navike i kulturu ishrane“

08. 07. 2021. godine, u 09.00 sati u putem online platforme Microsoft Teams.