UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

 

Alma Kadić branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Ekotoksičnost pesticida i njihov uticaj na zdravlje ljudi“

u 06. 07. 2021. godine, u 09.00 sati u putem online platforme Microsoft Teams.