UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Emir Srebrenica, dipl.ing.med.rad branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

Komparacija standardne i digitalne radiologije kod trauma glave
(kod urgentnih stanja)“

dana 22. 04. 2016. godine, u 08.30 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.