UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17, 35/20,40/20,39/21) “Redovni samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa studija, kao i studenti integrisanog studija Univerziteta u Sarajevu, koji su položili sve ispite iz prethodne godine i imaju ostvaren prosjek ocjena najmanje 8,00 te prvi put upisuju studijsku 2021/2022. godinu, imaju pravo na oslobađanje plaćanja školarine za 2021/2022. godinu.

Studenti koji zadovoljavaju zakonom definisane uslove a u statusu su redovnog samofinansirajućeg studenta, imaju pravo na oslobađenje od plaćanja školarine za tekuću 2021/2022. godinu.
Ukoliko su već uplatili puni iznos ili dio školarine za tekuću akademsku godinu, imaju pravo na povrat uplaćenog iznosa školarine. Zahtjev za povrat upućuju putem Studentske službe Dekanu Fakulteta.
Napomena: Studenti koji su, u skladu sa Zakonom, oslobođeni plaćanja školarine za akademsku 2021/2022. godinu, obavezni su platiti iznos upisnine, o čemu će se voditi računa prilikom ovjere semestra.
Molimo studente da se po svemu navedenom detaljno informišu na šalteru Studentske službe, putem tel: 033 569 801, 033 569 827 ili putem e-maila studentska.sluzba@fzs.unsa.ba.

SPISAK – zahtjevi za promjenu statusa