UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

OBAVJEŠTAVA

Ensar Pepić, dipl.ing.med.rad., branit će Magistarski rad pod naslovom:

„Kvalitet života pacijenata na radioterapiji“,

dana, 20. 12. 2021. godine, u 14.00 sati.

Magistarski rad je dostupan javnosti sedam dana prije odbrane u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.