Objava rezultata dodatnog oktobarskog roka – Akupunktura_vanredni